Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Çevre Kanunu kapsamında kurum/kuruluşların denetimini yapmak, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları uygulamak, Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, tesis ve faaliyetleri denetlemek, Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluşturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını sağlamak, Kurum/Kuruluşların mevzuat kapsamında yapması gereken yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamakla görevlidir.

İTHAL KATI YAKITLAR

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

 1. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler
  • Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
  • Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge)
  • İmza Sirküleri (noter onaylı)
  • Taahhütname (Müdürlüğümüzden temin edilecektir) ile Çevre ve Şehiriclik İl Müdürlüğüne müracaat ederler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için EK–II katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-VI tablosu da verilir.

 1. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.
 2. İthalatçı/üretici/dağıtıcı, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez
 3. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. İl çevre ve orman müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir
 4. Firmalara belge ekinde verilen EK-VI tablosu belirtilen periyotlarda doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmelidir. Aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır

 

DAĞITICI KAYIT BELGESİ

 1. Dağıtıcı kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;
  • İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
  • Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
  • İmza Sirküleri (noter onaylı)
  • Taahhütname (Müdürlüğümüzden temin edilecektir) ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir. Tablo belirtilen zaman aralıklarınca doldurulmalı ve Müdürlüğümüze sunulmalıdır. Aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

 1. Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar
 2. Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler

SATIŞ İZİN BELGESİ

 1. İthalatçı/üretici;
  1. katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
  2. katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. (Her yıl sene başında; o yıla ait bayi listesindeki bayilere ait Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeleri ve Dağıtıcı Kayıt Belgelerinin bayiler tarafından ıslak imzalı ve kaşeli nüshaları Müdürlüğümüze sunulmalıdır. Bayi ilavesi yapılacağı zaman, dilekçe ekinde son bayi listesi ve eklenen bayinin belgesi Müdürlüğümüze gönderilmelidir.) Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğünce bir örneği EK-V.te verilen “satış izin belgesi” ithalatçı/üreticiye verilir. İthalatçı/üreticiye, satış izin belgesinin yanı sıra EK-VII tablosu da verilir. 
  3. Firmalara belge ekinde verilen EK-VII tablosu belirtilen periyotlarda doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmelidir. Aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

------------------------------------------------ || -------------------------------------------

YEDDİ EMİN MÜRACAATI

 • DTS Tebliği Ek-3 formu 2 adet,
 • İthal katı yakıtın boşaltılacağı alanın fotoğrafları(tarihli),
 • Firmanın krokisi (krokide yakıtın boşaltılacağı alan işaretlenmelidir)

Belgeleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur

UYGUNLUK BELGESİ

1.         DTS Tebliği (Ek-1) sayılı listesinde yer alan yakıtların ithalatında ithalatçı veya temsilcisi tarafından “Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yerc alan Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması” sisteminin üzerinden sayılan belgelerle başvurulur.

a.         İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi

b.         Uygunluk Belgesi (İmzalı ve kaşeli)

c.         İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından Uygunluk Belgesinin ilgili kısmının imzalanması ve Yakıt Tahsisat Formu (çimento ve kireç fabrikaları için)

d.         Yakıtın her bir parametresinin Bakanlığımızca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi.

e.         Kontrol Belgesinin önlü arkalı fotokopisi

f.          Numune alma tutanağı (DTS Tebliğ Ekinde)

g.         Gümrük beyannamesi veya özet beyan formunun

h.         Eşya teslim tesellüm tutanağı veya draft &tartı listesi

i.          Kalsine edilmemiş petrol koku müracaatında, Bakanlığımızca firmalara verilen “Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Kullanma İzni” fotokopisi

j.          Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi

k.         Uygunluk Belgesi dekontu

l.          Taşıt Üstü İşlemlere Tabi Tutulacak Katı Yakıtlar İçin Bilgi Formu ile müracaat edilir.

Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi  Proje Onayı İle İlgili 2018/14 Sayılı Genelge Kapsamında İstenen Belgeler

a. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneğinin aslı ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,

b. Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı,

c. Proje Koordinatörü için proje onayı yapmış olduğu tesislere ait Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi Proje Onay formlarının fotokopisi,

ç. İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,

d. ÇED Gerekli Değildir Kararı/ÇED Olumlu Kararı/ÇED Muafiyet kararı,

e. Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün/sözleşmenin fotokopisi,

f. İşletmede olan tesislere ait Kapasite Raporu fotokopisi,**

g. Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda söz konusu projeye özgü Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,

h. Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan atıksu alt yapı yönetimi arasında yapılan ıslak imzalı sözleşme veya resmi ihale belgesi fotokopisi,

ı. Proje inceleme ve onay ücretine ilişkin dekont aslı,

i. A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları*

j. Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynakların ilgili sayfalarının fotokopileri,

k. Eklerin de dahil olduğu proje dosyasının tamamını içeren CD

l. Proje Koordinatörünün Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi olması durumunda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi ile yapılacak olan noter onaylı hizmet alım sözleşmesi,

* DDD projesi hazırlayan firmalardan istenmeyecek belgeler

** Münferit Sanayi tesisleri için

BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

I- GENEL BİLGİLER

            I.1.       Belediyenin Adı          :

            I.2.       Adresi                         :

            I.3.       Telefon Numarası       :

            I.4.       Faks Numarası            :

II-İDARİ BİLGİLER

            II.1.      Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi    :

            II.2.      Telefon Numarası                                          :

            II.3.      E-posta Adresi                                                :

            II.4.      Planın Dönemi                                               :

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

           III.1.TIBBİ ATIK KAYNAKLARI

Hizmet verilen sağlık kuruluşlarının adları, adresleri, telefon numaraları, geçici depolama sistemleri ve tıbbi atık miktarları

           III.2.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

                 III.2.a)Lisanslı taşıma firması (firma adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

                 III.2.b)İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

                 III.2.c)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar, araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları

                 III.2.ç)Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

                III.2.d)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-soyad ve iletişim bilgileri

III.3.TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI

           III.3.a)Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

           III.3.b)İletişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorumlusu (ad-soyad, iletişim bilgileri ve görev tanımı)

           III.3.c)Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama sahası (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

           III.3.ç)İletişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

           III.3.d)Tesis durma, bakım ve arıza durumlarında tıbbi atığın gönderileceği atık işleme tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

III.4. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON VE/VEYA YAKMA TESİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

          III.4.a)Ad-soyad ve iletişim bilgileri

          III.4.b)Görev tanımları

          III.4.c)Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer

          III.4.ç)Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır

          III.4.d)Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır

          III.4.e)Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır)

III.5.TOPLAMA VE TAŞIMA İLE TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

         III.5.a)Tıbbi atık taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

         III.5.b)Görevli personelin çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler

         III.5.c)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri

III.6.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

        III.6.a)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

        III.6.b)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

        III.6.c)Kullanılacak ekipmanların özellikleri ve bulundukları yerler

        III.6.ç)Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

III.7.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

        III.7.a)Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (belediyeler bazında ayrı ayrı belirtilecektir)

        III.7.b)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildiriminden sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

        III.7.c)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildirimi (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, kütle-denge bildiriminin ne zaman ve nasıl yapılacağı)

SAĞLIK KURULUŞU TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

I-GENEL BİLGİLER

            I.1.      Sağlık Kuruluşunun Adı                    :

            I.2.      Adresi                                                :

            I.3.      Telefon Numarası                              :

            I.4.      Faks Numarası                                   :

II-İDARİ BİLGİLER

            II.1.     Tıbbi Atık Sorumlusu                                                :

            II.2.     Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası            :

            II.3      Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi                 :

            II.4.     Sağlık Kuruluşu Yatak Sayısı                                    :

            II.5.     Sağlık Kuruluşu Hasta Sayısı (kişi/yıl)                      :

II.6.     Planın Dönemi                                                           :

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

III.1.   ATIK MİNİMİZASYONU

Tıbbi atıkların tespiti, kaynağında diğer atıklardan ayrı yönetimi amacı ile yapılan çalışmalar

III.2.   TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE

BİRİKTİRİLMESİ

III.2.a)Enfeksiyon yapıcı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

III.2.b)Kesici-delici atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

III.2.c)Patolojik atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

III.3.   TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

                        III.3.a)Taşıma konteynerinin özellikleri (ebat, sayı vb)

                        III.3.b)Taşıma kap/kovalarının özellikleri (ebat, sayı vb)

                        III.3.c)Tekerlekli patolojik atık taşıma aracı özellikleri (ebat, sayı vb)

III.4.   TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI

III.4.a)Tıbbi atık toplama ekipmanlarının bulunduğu yerler (poliklinik, servis, laboratuvar vb)

III.4.b)Tıbbi atık toplama saati

III.4.c)Tıbbi atık taşıma araçlarının sağlık kuruluşu içerisinde izleyeceği güzergah

            III.5.   GEÇİCİ DEPOLAMA

III.5.a)Tıbbi atıkların geçici depolama birimi (depo, konteyner)

III.5.b)Tıbbi atık geçici depolama biriminin yeri

III.5.c)Tıbbi atık geçici depolama biriminin özellikleri (depo/konteyner kapasitesi, konteyner sayısı, tıbbi atıkların geçici depoda bekletilme şekli (torba, kap, kova, konteyner ile), soğutucu olup olmadığı vb)

III.5.ç)Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların geçici depolanması amacıyla herhangi bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapması durumunda;

III.5.ç.1)sağlık kuruluşunun adı, adresi, iletişim bilgileri,

III.5.ç.2)sağlık kuruluşunun geçici depolama şekli,

III.5.ç.3)sağlık kuruluşunun görevli personelinin adı-soyadı, iletişim bilgileri

III.5.ç.4)yapılan anlaşma örneği planın ekinde yer alır

            III.6.   TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA EKİPMANLARININ VE ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

III.6.a)Tıbbi atık toplama ekipmanları, taşıma araçları ile tıbbi atık geçici deposu/konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler

III.6.b)Görevli personelin çalışma sırasında kullanılacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler

III.6.c)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar

III.7.   KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

III.7.a)Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar için alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

III.8.b)Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

III.8.c)Kazaların kayıt altına alınması ve raporlanması

III.8.   TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA

                        GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

III.8.a)Ad-soyad ve iletişim bilgileri

III.8.b)Görev tanımı

III.8.c)Çalışma sırasında kullanılacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer

III.8.ç)Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır

III.8.d)Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır

III.8.e)Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır)

            III.9.   TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASON/YAKMA TESİSİNE TAŞINMASI

III.9.a)Sağlık kuruluşunda oluşan tıbbi atıkları, geçici tıbbi atık deposu/konteynerden alan lisanslı taşıma firması (Firma adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

                        III.9.b)İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

                        III.9.c)Tıbbi atıkların teslim periyodu

            III.10. TIBBİ ATIK STERİLİZASYON/YAKMA TESİSİ

III.10.a)Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (Tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

                        III.10.b)İletişime geçilecek tesis sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

            III.11. KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE ATIK BEYANI

III.11.a)Sağlık kuruluşunda bir önceki yıl oluşan tıbbi atık miktarı

III.11.b)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanından sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

III.11.c)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanı (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, atık beyanının ne zaman ve nasıl yapılacağı)