Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

 1. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) , Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ve Bakanlığımızca Yayınlanan Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) kapsamında piyasada dolaşıma arz edilen yapı malzemelerinin Yıllık Denetim Programı ve gelen şikâyetler doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek
 2. Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak
 3. İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, görüş ve önerileri Bakanlığa bildirmek.
 4. Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek
 5. Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek
 6. Denetim yapılan yapı malzemelerinden numune almak. Alınan numunelere müdürlüğümüz laboratuvarında (Laboratuvarımızda yapılamayan ürün deneylerini yetkili laboratuvarlarda ) gerekli test ve deneyleri uygulamak, uygulatmak ve sonuçlarını gerekli yerlere bildirmek
 7. Denetimlerde gerekli gördüğünde dosya ve belgeleri gizli de olsa denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek
 8. Denetimlerinde üretici veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri halinde güvenlik güçlerinden yardım isteyerek, denetimlerini gerçekleştirmek
 9. Denetimlerde gerektiğinde uzman kişilerden yardım almak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek
 10. Yapı malzemelerinin güvenli (insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması bakımından azami ölçüde koruma sağlayan) olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek
 11. Yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekân ve ortamda, depolandığı ve/veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde denetim faaliyeti yapmak
 12. 5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki görevleri yerine getirmek, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını ve firmalarını denetlemek, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek
 13. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında İlimizde faaliyet gösteren Yapı Malzemeleri ve zemin Laboratuvarlarının denetimini yapmak
 14. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak