Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

01 Ocak 2020

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Bedeli yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın. Ayrıca İl Müdürlüğümüze şahsen ya da telefon ile yapılan başvuru ile de Referans numarası verilebilmektedir.

2020 yılı için Bakanlığımızca belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir:

Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde  evrak kayıt birimine teslim edilecek olup tarafımızdan evrak kontrolü yapılmayacaktır. Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerek başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen KEP adresine yapılır.

Vekaleten başvuru yapılması halinde vekaletnamede "Yapı müteahhitliği yetki belge numarası başvurusu yapabilir." ibaresi zorunludur. (Vekaleten başvurularda vekalet evraklara eklenecektir.)

Örnek bedel hesabı:

Gerçek veya Tüzel Kişiler tarafından H grubuna yapılacak olan bir başvurular için,

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti 2.500 TL (YAMBİS üzerinde yetki belgesi dekontu kayıtlı olup, Yapı müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası bulunanlardan istenmez),

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti 275 TL, (Başvurunun reddi halinde geri ödenmez)

Verilen belgelere göre başvurunun komisyon tarafından uygun bulunması halinde ise Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti 1.100 TL,

olmak üzere, toplamda 2.500 TL + 275 TL + 1.100 TL = 3.875 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

Grup talebi bulunmayan başvurular kabul edilmeyecek olup (H grubu için) 275 TL olan başvuru ücreti (iadesi yoktur) başvuru sırasında, komisyonun başvurulan grubu uygun görmesi halinde de (H grubu için) 1.100 TL kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası sorgulamak için tıklayın.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

- (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

1- Başvuru dilekçesi.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .

3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

7- Dekont (asıl nüsha)

 1. Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar
 2. İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler,
 3. Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatifleri için,

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

 

Gerçek Kişi / Tüzel Kişi Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

 1. Başvuru dilekçesi
  1. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi.
  2. Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi.
 2. Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Varsa ortakların her biri için ayrı ayrı kimlik fotokopisi)
 4. Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı) (Sicil Kayıt Sureti) (Tüzel Kişiler)
 5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler için) (Kuruluş ve şirket üzerindeki değişiklikleri içeren gazetelerin (kuruluş, unvan değişikliği, müdür atama, son hisse devri gazetelerinin) (aslı veya ticaret sicil müd. onaylı sureti)
 6. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı) (Tüzel Kişiler)
 7. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 8. Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) (Gerçek kişiler için)
 9. Vergi Levhası Fotokopisi
 10. Dekont asılları
 11. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Mükellefiyet Durum Belgesi)
 12. Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7).
 13. Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5).
 14. Banka Referans Mektubu (Ek-3).
 15. Ekonomik Ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) .
 16. Mesleki Ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4).
 17. İş Deneyim Belgeleri (Benzer İş Grupları Tebliğinin “(B) Üst Yapı Bina İşleri İle İlgili İşler"e ait olması gerekmektedir.)

Ortak Girişimler İçin:

 1. Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6). (Ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanacak)
 2.  Noter onaylı ortaklık sözleşmesi (Aslı)

 

 

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Madde 11: (2) G grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden, ekonomik ve mali yeterliklerden yalnızca banka referans mektubu istenir. % 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

(3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Geçici Madde 1: (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

 

 

Önemli Notlar:

 

İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

 

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması, ortaklığı teşkil eden ortakların ayrı ayrı grup tespiti başvurusu yaparak yetki belge gruplarının belirlenmiş olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, ilgisine göre yönetmeliğin 11inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur, birinci fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

 

İlgililerin adi ortaklık grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse, adi ortaklık grubu adına tespit edilen grubun ücreti talep edilecektir. İlgilinin adi ortaklık adına grup tayin başvurusu komisyon tarafından uygun görülmediği taktirde grup tayin talebi ücreti iade edilmeyecektir.

 

Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot ortağın veya üstlendiği iş kısmı en fazla olmak kaydıyla koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir.” Bu hüküm gereğince yeni oluşacak adi ortaklığa ait belge grubunun ücreti yatırılacaktır.

 

Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

 

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgilerin sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Her türlü itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır.

Grup tayinine ilişkin örnek dokümanlar içerisinde mevcuttur.

 

2020 Yılı Yapım İşleri Eşik Değeri 65.213.187,00 TL olup Yetki Gruplarına ilişkin ekonomik yeterlilikler ve üstlenilebilecek yapım işi bedelleri aşağıdaki gibidir.

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Hacmi (TL) (Ciro) Asgari Banka Referansı (TL) MYK İş Gücü Teknik İş Gücü Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (TL) Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) - 3B Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) - 4B Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) - 2C
A 130.426.374,00 26.085.274,80 6.521.318,70 50 8 SINIRSIZ SINIRSIZ SINIRSIZ SINIRSIZ
B 91.298.461,80 18.259.692,36 4.564.923,09 24 6 91.298.461,80 75.453,3 62.107,80 128.589,38
C 65.213.187,00 13.042.637,40 3.260.659,35 12 3 65.213.187,00 53.895,2 44.362,71 91.849,56
D 43.475.458,00 8.695.091,60 2.173.772,90 9 2 43.475.458,00 35.930,1 29.575,14 61.233,04
E 21.737.729,00 4.347.545,80 1.086.886,45 6 2 20.247.512,33 16.733,5 13.773,82 28.517,62
F 6.521.318,70 652.131,87 326.065,94 3 1 13.042.637,40 10.779,0 8.872,54 18.369,91
G 4.564.923,09 BU ŞART ARANMAZ 228.246,15 1 1 6.847.384,64 5.659,0 4.658,08 9.644,20
H BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ 2.738.953,85 2.263,6 1.863,23 3.857,68
                   
              2020 Yapım İşleri Eşik Değeri (ED) = 65.213.187,00
             

 


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır